Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 182/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Pabianicach z 2020-10-14

Sygn. akt II K 182/20

7.W Y R O K

8.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Pabianicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Jacek Olszowiec

Protokolant: st. sekr. sąd. Mirosława Kłysik

po rozpoznaniu w dniach 27 sierpnia i 6 października 2020r. sprawy M. M. , urodz. (...) w Ł., syna K. i D. z domu M.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie czasu od 27 września 2019 roku do 09 marca 2020 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci: laptopa D. (...) o wartości 639 złotych, telefonu LG E460 Optimus L5 o wartości 139 złotych, telefonu H. One (...) o wartości 499 złotych, kluczy do magazynu firmowego o wartości 5 złotych, pieniędzy w łącznej kwocie 8.573,01 złotych, tj. mienie o łącznej wartości 9.855,01 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...),

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk. w zw. z art. 12 § l kk.

II.  w okresie czasu od 28 stycznia 2020 roku do 13 lutego 2020 roku w K. i w P., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 727,29 złotych stanowiącej równowartość wykupionych usług telekomunikacyjnych, tj. nielimitowanego GB w S. -przywrócenia prędkości, G.-B. of G., (...) 4 O. P., (...) 3 O., (...) 5 O. P. oraz G.-6 T. P., za pomocą wyzyskania błędu przedstawiciela (...) Sp. z o.o. co do zamiaru zwrotu telefonu służbowego, który został mu powierzony jedynie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z zawartych umów zlecenia, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), która obciążona została kosztami związanymi z pokryciem rachunku za wykupione usługi,

tj. o czyn z art. 286 § l kk. w zw. z art. 12 § l kk.

1.  oskarżonego M. M. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I z tą zmianą, że czynu tego dopuścił się w okresie od 8 listopada 2019r. do 13 marca 2020r., to jest czynu wypełniającego dyspozycję art. 284 § 2 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk. i za to na podstawie art. 284 § 2 kk. w zw. z art. 37a § 1 kk. wymierza mu karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

2.  oskarżonego M. M. uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w punkcie II,

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem z punktu 1 poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwoty 9.855,01 (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 01/100) złotych,

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w dniu 13 marca 2020r., równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny,

5.  dowody rzeczowe w postaci przedwstępnych umów sprzedaży, przechowywane w aktach sprawy na kartach 48 i 52, pozostawić w aktach sprawy,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 182/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. M.

w okresie czasu od 8 listopada 2019r. do 13 marca 2020r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci: laptopa D. (...) o wartości 639 złotych, telefonu LG E460 Optimus L5 o wartości 139 złotych, telefonu H. One (...) o wartości 499 złotych, kluczy do magazynu firmowego o wartości 5 złotych, pieniędzy w łącznej kwocie 8.573,01 złotych, tj. mienie o łącznej wartości 9.855,01 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. zajmuje się organizacją tzw. eventów czyli imprez okolicznościowych. Na potrzeby organizacji eventów firma zatrudniała pracowników zadaniowych. Jednym z nich był M. M., który współpracował z firmą od 27 września 2019r. na podstawie kolejno zawieranych umów zlecenia. Ostatnia taka umowa została zawarta w dniu 4 listopada 2019r. i miała trwać do dnia 30 listopada 2019r.

zeznania M. K.

3, 97

kopie umów zlecenia

9-12

Podejmując współpracę z firmą (...) w dniu 27 września 2019r. otrzymał od firmy w użytkowanie telefon komórkowy H. One (...) wraz z ładowarką, telefon komórkowy LG E460 Optimus L5 i laptopa D. (...).

zeznania M. K.

3, 97

załącznik do umowy o pracę

17

Wartość telefonu marki H. wynosiła 499 złotych, telefonu marki LG - 139 złotych, natomiast laptopa 639 złotych.

zeznania M. K.

3

Dodatkowo w dniu 4 października M. M. pobrał klucze do magazynu firmowego. Ich wartość wynosiła 5 złotych.

zeznania M. K.

3, 97

protokół pobrania kluczy

18

W dniu 13 listopada 2019r. M. M. pobrał z firmy (...) w trzech ratach pieniądze w kwocie 3.073,01 złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów organizacji kolejnej imprezy okolicznościowej. W dniu 21 listopada 2019r. w tym samym celu pobrał zaliczkę w kwocie 3.500 złotych.

zeznania M. K.

3, 97

wnioski o zaliczkę wraz z pokwitowaniem pobrania pieniędzy

13, 14, 15,16

Firma (...) współpracuje z firmą (...) z siedzibą w Ł., zajmującą się wynajmem samochodów, gdyż często zdarzało się, że w związku z organizacją jakiegoś wydarzenia, eventu, samochody te były niezbędne a potrzeb nie zaspokajały samochody firmowe. Wypożyczając samochód firma uiszczała kaucję w wysokości 1.000 złotych za samochód, która była zwracana przy oddawaniu samochodu. W dniu 23 listopada 2019r. M. M. odebrał z firmy (...) kaucje za dwa samochody w łącznej kwocie 2.000 złotych.

zeznania M. K.

3, 97

pismo firmy (...)

100

W dniu 25 listopada 2019r. M. M. poprzez wiadomość sms powiadomił wiceprezesa zarządu firmy (...), że nie stawi się w pracy w związku z chorobą jego babci. Od tego dnia nie stawił się już w pracy. W dniu 27 listopada 2019r. w ten sam sposób powiadomił M. K., że jego babcia zmarła. Później kilkakrotnie zapowiadał swoje stawiennictwo w firmie i rozliczenie się z posiadanych pieniędzy firmowych, ale w efekcie tego nie robił. 17 grudnia 2019r. był z nim ostatni kontakt, później już nie informował M. K. o niczym i nie reagował na wysyłane do niego wiadomości.

zeznania M. K.

3,97

wydruki wiadomości

25-29

W dniu 13 stycznia 2020r. M. K., jako wiceprezes zarządu firmy (...), wysłał do M. M. pismo wzywające go zwrotu wszystkich pobranych przez niego pieniędzy należących do firmy oraz do zwrotu powierzonego mu sprzętu w postaci dwóch telefonów komórkowych, laptopa i kluczy do magazynu firmowego. Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi, bo M. M. w ogóle nie podjął przesyłki.

zeznania M. K.

3,97

pismo wzywające do zwrotu mienia

30-32

Posiadany przez M. M. firmowy laptop D. (...) został przez niego zastawiony w lombardzie w P. przy ul. (...) w dniu 8 listopada 2019r. a następnie wykupiony stamtąd. W dniu 23 listopada 2019r. ten sam laptop został przez M. M. sprzedany w lombardzie przy ul. (...) w P..

przedwstępne umowy sprzedaży

48,52

protokoły zatrzymania rzeczy

45-47, 49-51

Pozostały sprzęt firmy (...) użytkowany przez M. M. jak również pieniądze firmy (...) także nie zostały odzyskane, gdyż M. M. rozporządził nimi na własne potrzeby.

wyjaśnienia oskarżonego

56

protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych

41-42

1.1.2.

M. M.

w okresie czasu od 28 stycznia 2020 roku do 13 lutego 2020 roku w K. i w P., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 727,29 złotych, stanowiącej równowartość wykupionych usług telekomunikacyjnych tj. nielimitowanego GB w smartfonie - przywrócenie prędkości, G.-B. of G., (...) 4 O. P., (...) 3 O., (...) 5 O. P. oraz G.-6 T. P., za pomocą wyzyskania błędu przedstawiciela (...) Sp. z o.o. co do zamiaru zwrotu telefonu służbowego, który został mu powierzony jedynie do ce na szkodęlów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z zawartych umów zlecenia, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), która obciążona została kosztami związanymi z pokryciem rachunku za wykupione usługi

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Jak wyżej wszystkie fakty z punktu 1.1.1

W okresie od 28 stycznia 2020r. do 13 lutego 2020r. M. M. na użytkowany przez siebie numer (...) przypisany do powierzonego mu przez firmę (...) telefonu komórkowego zakupił od operatora telefonii komórkowej do prywatnego użytku usługi telekomunikacyjne w postaci gier. We wskazanym okresie zakupu gier dokonywał 16 razy za łączną kwotę 708,84 złotych. Wykupił także usługę w postaci przywrócenia prędkości w telefonie za kwotę 18,45 złotych. Łączna kwota należności była doliczana do faktury wystawianej przez operatora na firmę (...) i w efekcie została przez nią zapłacona.

zeznania M. K.

3, 35, 97

faktura VAT

36-39

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Na wstępie podnieść należy, że stan faktyczny w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości. Nie był on kwestionowany przez oskarżonego, który w całości przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego wyjaśnienia są lakoniczne i ograniczają się do stwierdzenia, że czynów tych dopuścił się z powodu swoich problemów finansowych. Nie ma podstaw, by te wyjaśnienia podważać.

zeznania M. K.

Zeznania świadka są logiczne, konsekwentne i przede wszystkim mają oparcie w dokumentach przywołanych w okolicznościach faktycznych. Oskarżony podawanym przez świadka okolicznościom nie zaprzeczył i przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Z tych powodów sąd nie znalazł podstaw, by tym zeznaniom nie dać wiary.

kopie umów zlecenia

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania.

pismo firmy (...)

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

pismo wzywające do zwrotu mienia

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

protokoły zatrzymania rzeczy

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

protokoły zatrzymania rzeczy

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

przedwstępne umowy sprzedaży

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

wnioski o zaliczkę wraz z pokwitowaniem pobrania pieniędzy

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

wydruki wiadomości

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

załącznik do umowy o pracę

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania

1.1.2

zeznania M. K.

Ocena jak odnośnie czynu z punktu 1.1.1. Dodatkowo podnieść należy, że zeznania świadka znajdują potwierdzenie w treści faktury VAT w zakresie rozliczenia dla numeru (...) użytkowanego przez oskarżonego.

faktura VAT

Brak podstaw do kwestionowania. Dowód ten nie był podważany w toku postępowania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję art. 284 § 2 kk. Wskazane w zarzucie mienie było niewątpliwie mieniem powierzonym w rozumieniu tego przepisu. Zarówno urządzenia, jak i klucze i pieniądze nie stanowiły jego własności. Jedynie posiadał je w imieniu firmy i nie był uprawniony do rozporządzania nimi. Jednak nimi rozporządził na swoje potrzeby jakby był ich właścicielem, co potwierdza w swoich wyjaśnieniach. Potwierdzają to też umowy o zastawieniu i zbyciu laptopa w lombardzie. Sąd zmienił wskazany w zarzucie okres popełnienia tego przestępstwa. Brak jest podstaw do przyjęcia, że czynu dopuszczał się od 27 września 2019r., czyli od rozpoczęcia współpracy z firmą (...). Pierwszym jego zachowaniem wskazującym na zamiar przywłaszczenia rzeczy było zastawienie firmowego laptopa w lombardzie w dniu 8 listopada 2019r. Jako datę końcową czynu sąd przyjął dzień 13 marca 2020r., to jest dzień w którym oskarżony został zatrzymany a w jego miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie i nie ujawniono przedmiotów ani pieniędzy należących do firmy (...). Ponieważ oskarżony dysponował kilkoma rzeczami należącymi do pokrzywdzonego oraz różnymi kwotami pieniędzy z różnych tytułów zasadne jest przyjęcie, że przywłaszczeń dokonywał w różnych terminach, w wyniku różnych swoich zachowań, a tym samym działał w warunkach czynu ciągłego z art. 12 kk. O z góry powziętym zamiarze świadczy choćby to, że pierwsze takie zachowanie podjął już 8 listopada 2019r. z powodu swojej sytuacji finansowej, a po tej dacie pobierał od pokrzywdzonego zaliczki na poczet wydatków, których nie zrealizował. Jednocześnie świadczy to o tym, że działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

Oskarżonemu można przypisać winę w czasie czynu. Jest osobą pełnoletnią, w pełni poczytalną. Nie zachodziła przy tym żadna okoliczność wyłączająca winę.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

2

M. M.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

W ocenie sądu zachowanie oskarżonego opisane w zarzucie II aktu oskarżenia nie wypełnia znamion występku z art. 286 § 1 kk. Zdaniem sądu nie zachodzi tu sytuacja wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd czy też wyzyskania jego błędu. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że pokrzywdzony już od połowy grudnia 2019r. nie miał żadnego kontaktu z oskarżonym, więc miał możliwość zorientowania się, że oskarżony może dokonać przywłaszczenia telefonu z przypisanym do niego numerem i podjąć w porozumieniu z operatorem działania w celu uniemożliwienia mu korzystania z niego. Zostało to zrobione dopiero w marcu 2020r., jak wynika z zeznań M. K.. Po drugie zdaniem sądu fakt korzystania przez oskarżonego z telefonu w celu niezwiązanym z wykonywaniem obowiązków pracowniczych stanowi naruszenie zawartej umowy dotyczącej powierzenia mienia i straty firmy z tego tytułu stanowią szkodę w rozumieniu prawa cywilnego. Po trzecie wreszcie fakt takiego korzystania przez oskarżonego z telefonu jest raczej przejawem jego przywłaszczenia a nie oszustwa, a efekt takiego korzystania w postaci kosztów pobranych programów stanowi szkodę pośrednio wynikającą z przywłaszczenia. Z tych względów sąd uniewinnił oskarżonego od tego czynu.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

1

1

Oskarżony nie był do tej pory karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Niewątpliwie były to okoliczności łagodzące. Okolicznością obciążającą zdaniem sądu było to, że oskarżony czynu tego dopuścił się kilkoma zachowaniami, podjętymi na przestrzeni kilku miesięcy. Według sądu kara grzywny w orzeczonym wymiarze, zwłaszcza w obliczu dotychczasowej niekaralności, będzie adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i stopnia winy oskarżonego. Wysokość stawki dziennej grzywny sąd określił na minimalnym poziomie mając na uwadze, że jak wynika z aktu oskarżenia oskarżony uzyskuje minimalne wynagrodzenie i ma na utrzymaniu dziecko.

M. M.

1

3

Zgodnie z wnioskiem przedstawiciela pokrzywdzonego i prokuratora sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody w całości, w kwocie stanowiącej sumę wartości przywłaszczonych rzeczy oraz kwot przywłaszczonych pieniędzy.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

1

4

Na poczet kary grzywny należało zaliczyć okres zatrzymania oskarżonego w dniu 13 marca 2020r.

M. M.

1

5

Dowody w postaci przedwstępnych umów sprzedaży laptopa sąd postanowił pozostawić w aktach sprawy uznając za niecelowe zwracanie ich komukolwiek.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

O kosztach sądowych sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk. Złożyły się na nie: opłata od kary grzywny (200 złotych), ryczałt za doręczenia (40 złotych), opłata za dane o karalności (30 złotych).

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuliberda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pabianicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Olszowiec
Data wytworzenia informacji: